Taiwanese Pen

Taiwanese Pen, the literary society of Taiwanese writers for the promotion of literary creations in Taiwanese language was established in 2009. Taiwanese Pen asserts that Taiwan's literature must be written in Taiwanese instead of Chinese.

Koan-hē Tâi-bûn Pit-hōe

Pún hōe ê chong-chí sī beh kó͘-bú Tâi-gí bûn-ha̍k chhòng-chok, thoân-kiat Tâi-gí-bûn chok-ka, thê-seng chhòng-chok chúi-chún kap Tâi-gí bûn-hòa tē-ūi, kiam beh chhiok-sêng kok-lāi kap kok-chè bûn-ha̍k kau-liû ha̍p-chok.

Lāi-chèng-pō͘ li̍p-àn chèng-hō:Tâi Lāi Siā Jī Tē 980227853 hō

Chhòng-hōe sêng-li̍p ji̍t-kî: 2009/11/21

關係台文筆會

本會以鼓勵台語文學創作、團結台語文作家、提升創作水準kap台語文化地位,兼促成國內、國際文學交流合作為宗旨。

內政部立案證號:台內社字第0980227853號

創會成立日期:2009年11月21日

統編號碼:2595 9844

郵政劃撥:
戶名:台文筆會 帳號:42266208

Cho͘-chit sêng-oân 第4屆組織成員
(jīm-kî 任期:2015.01.31~2018.01.30)理事(board members):

陳明仁、周定邦、陳正雄、廖瑞銘、林裕凱、施俊州、林良雅、陳永鑫、楊允言、陳麗君、林武憲

監事(supervisors):

陳慕真、高月員、陳利成

常務理事:

陳明仁、廖瑞銘、陳麗君、

常務監事:

高月員

理事長(Chairperson):

陳明仁(Asia Jilimpo)

秘書長(Secretary-general):

蔣為文(Wi-vun T. Chiung)

 

Le̍k-nî Lí-kàm-sū & kàn-pō͘ 歷年理監事kap幹部

Jīm-kî 任期Term 1, 2, 3, 4, 5

Chiong-thêng 本會章程 PDF

Ji̍p-hōe-pió入會申請表 PDF DOC


請kā入會申請表回傳(email、fax or郵寄):
會址:70457台南市北區小東路147巷32號
台文筆會/祕書處收

Contact info:
No. 32, Lane 147, Siau-tong Rd., Tainan 70457, TAIWAN
Tel: 06-209 6384
Fax:06-275 5190
e-mail: taibunpithoe@gmail.com